00100/0(

54149੬ਫ7 $41616ਵ1.4)4 ਤੀ

€੬/੬576/02 /$£ ਗ85/ਟ0/ 8੪੬ 2 #ੈਧਰਰਸ/ ੧7 #ਏ ਅਧ੬5705 077/88997 €/055/20/ 34052 ੮0੧04 ।8੧0੩00।4

੬੭4 2%6% /742₹94/%

ਦੀ 694%/ 69922

ਤਟ. ਪੱ ੫6੦ “੧੬ ਪਿ (/੧%% (ਘਿ 6047 5॥ 5400੫ 780 300। 1੬0੫) ।੧੦0ਕ੬00696000.000 _ 22725

ਦਾ

$। 93000 280 9੧੧00 20000) 108੧00੫1੮॥

ਵੇ ਆਵੇਂ, ਰੇ £

&੬੬੦੨, ਇਸ ਕਲ

| 1

ਤੋ

੪.

'$.,

ਹਕ 5॥॥0॥ ੧0੨)

(ਵਿਚ . ਐਨ ਚਿਲ

<

॥1 5800੫ 4800 508

ਰਸ.

$॥ 58000 ਹਕ] 50॥

5300 ਪੂ ਹੈ 50 ਹੈ ੬08

4 (ਉਡ ।(8॥॥0॥8ਇ।ਮ3)6000816

8. ?

: 2: ਇਟ ਤੁ

ਣਾ?

4 ਤਿਲ [0] = 4੬]

ਟੀ ਇਤ ਸਾ ਟੀ ੩੩ = ਏ: ੫2 ਇਤ €ਦ ਛਾ ਵਾ ੨. ਦ਼ ਤੇ ੫2 ੧੨ ੫2

।0ਗ% _10੧॥੧0੧8॥੧ਇ॥0੩

5॥ 54000 380 500। 3] ੬0੫) ।੦੧0੧8੧੮0॥੫0078੦%।

ਅਸਲ `₹

$। $80000 9800 5010 00) _1੧੫੧0੧8੧੨॥॥੫॥60181.0।।

੧॥੧0੧੪੧2॥॥॥0]008060।

] ॥੧

॥॥੫੧੬

॥॥੨੬00000॥

88੩00 380] 5001 316110੨)/ _ 1੧੧00 ਅਤੀ ਉਰ

2] €0੫9% _0॥00815॥0੫॥60੧੧1.60।।

_ “ਥੀ

1/10800008081081/60781.%0ਗ ਨਲ

5। $80000 9800( 5॥10। 1 €0%

& ੧9000 80$)0ਪੂ। ਮਹ

ਹੈ

$॥ 58000 3804 $।੧। 2 ੬409) _

_ “ਥੀ

1/10800008081081/60781.%0ਗ ਨਲ

5। $80000 9800( 5॥10। 1 €0%

&0(0011.20॥

|, [ ਜਿ 4 ਅੰ . ਇਿ” ਛੱ ਰੁ £ ਹੈਘ, ਪੇ ਦਾ #ਵੇੱ ਹੈ -= < ੦... ਤੇ ਵਕ 0) | €11 0 ਗੀ

।੬..ਕ

-_ $੬ ਸਿ [ 1 ਹੌ

ਅਤਰ (ਰਨ "ਰਕਤ ਲਾ

20 ਫਰਵਰੀ 2023

ਹੇ 00] ੬ਊ] 0 ਹ੬ 1੧8 3 ੩੩, 601

ਨਾ ਅਕਲ

੨੦੨੫

8੨੨੦੨ `

“੧੧ ਗਰਕ ਅਰਾਸਸਸਕਰਕਣ= ਰੀ .<-----<<<<੩ ` ---

੬,

(੩੩੩੬੬ ' ਕਕਣ ॥ੈ ਤਤ $।$ਕ੩00 2800 500

=ਤਾੂ

ਹੈ 1009 _108੧00815॥00960141000- ਛਡ ੩੩ 2

ਸਾ ਡਾ ਇਤ ਰੰ ਰੂ 2 - ਨਾਂ ਡੇ 5॥5$8000 7800 51101 | ੪009 _।੧ਗਹਊ।-[ਮਿਰ900081.00।

$। $80006800੬6000.7€:0081/..10800010=॥03/6001151.00।।

ਕਲ ਨੰ... - ੨੧

$॥ $80000-080650ਮੂ। %੬0081/ _!੧੨॥0੧1=00ਕ9001੨1.00।।

_ ਕੋਡੀ ॥729887= _ -- _ਘਲ ਸਾ

ਤਾ

$॥ $800੫ 78]5000.£0/॥00੧੦॥॥੧0॥॥੪੦/6018(;00। ਕਾ

ਦੇ ਪੱ

ਰ੍‌ 5 ਕੈਸੀਹੈਂ॥0 380[1 900। ਹੋ €(ਮਿਨੇ)- ਜੀ ।6੧8੧੮॥॥0੫)60080000

੬੫ ਦਿ ਨ. -... ੨੦੦ ੬0ਵ==ਾ ।॥4160]7.00/0

ਵਾ ਗਣਤ,

ਦਾ

8, - 0 ਰਾ _ ਕੇ

-੩॥1 $ਰ00 ਹ8][ 8100 ਹੈ €(॥0%9 ਧੈਕਹਹ੪੨॥॥੫)6॥0ਵ੬॥ |

ਵਵਟਫੜਟ-

# 50 5੫੫ 38001 50000 €400% ਦਰਿ 600

ਵ(1 ਿ ਰਾ

5। 38000 ਸੀ 10 _1੧੫॥0001ਟ00096004%01%

ਹਉ ਰ੍ ਰੰ ਇ[ | | ਰ੍ ਰ੍ ਰਾ 380[$)॥ 2 ਦਰਿ ।੬॥0੫96ੂੰ

॥ੱ ਰੱ ਫ। ੦00੫) _148101815॥॥੫॥0

॥(8॥000 0੬00੨) _।੧8॥0॥

0800 $ੈਜਹ। ]

10 08]00(500007। ੬03) _।੧੨੧01੫1

5$158000 78001 500 ੬4039 _1੧80181ਟ॥00੫00008. 9011

੧(.,

51 $000 800 5॥0। 2 ੬0) _180੪15॥0੦/607੫0%॥

| 5੨000 28001 2 01089 1੧੩

ਮੱ ੪। 58000 80 ਤ।॥] ੪10੫9 :00308।

800 5010 ਲੈ ?

॥॥0 080 50101 2 €009 _1੧80015॥0806

ਸਤਿਗੁਰੂਰਾਮ ਸਿਘ ਦੇਪਕਾਸਪਰਬ ਮੋਕੇ ਸੰਗੀਤਸੰਮੇਲਨ

ਬਸੰਤ ਸਿੰਘ ਰੋੜੀਆਂ, ਲੁਧਿਆਣਾ

ਅਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਮੋਢੀ ਨਾ ਮਿਲਵਰਤਨ ਲਹਿਰ ਦੇ ਬਾਨੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਰਾਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ 207ਵੇ' ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪੁਰਬ ਮੌਕੇ ਨਾਮਧਾਚੀ ਮੁਖੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਉਦੈ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ 'ਚ ਸ੍ਰੀ ਭੈਟੀ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਸੰਗੀਤ ਸੰਮੇਲਨ ਹੋਇਆ, ਜਿਸ 'ਚਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣੁਤੀ 'ਚ ਸੰਗੀਤ ਪ੍ਰੋਮੀਆਂ ਨੇ ਭਾਗ ਸਿਆ। ਸੰਗੀਤ ਸਮਾਗਮ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਸਤਿਗੁਰੂ ਉਦੈ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸ਼ਮ੍ਹਾ ਰੋਸ਼ਨ ਕਰ ਕੇ ਕੀਤੀ ਮੋਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਖਿਆ ਕਿਸਤਿਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਉਚਾਰਨ ਰਾਗਾ' 'ਚ ਕੀਤਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਹਮੇਸ਼ਾ ਵਚਨ ਕਰਦੇ ਸਨ ਕਿ ਹਰੇਕ ਨਾਮਧਚੀ ਸਿੱਖ ਦੇ ਬੱਚੇ ਤੋਂ ਸੰਗੀਤ ਦੀ ਸੁਰੀਧ ਆਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਸ਼ੀਰਵਾਦ ਸਦਕਾ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਨਾਮਧਾਰੀ ਬੱਚੇ ਫੂਨੀਆ ਦੇ ਕੋਨੇ-ਕੋਨੇ 'ਚ ਸੰਗੀਤ ਦੀ ਖ਼ੁਸ਼ਬੂ ਫੈਲਾਅ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਉਸਤਾਤ ਜ਼ਾਕਿਰ ਹੁਸੈਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸ੍ਰੀ ਭੈਣ ਸਾਹਿਬ ਕੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਕੂਨ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰਹਾਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸੰਗੀਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਵਿੰਦੇ ਸਨ, ਉਸੇ ਤਹਾਂ ਸਜਦਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਉਦੈ ਸਿੰਘ ਜੀ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ

ਸਮਾਗਮ ਦੌਰਾਨ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਜ਼ਾਕਿਰ ਹੁਸੈਨ।

ਹਨ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸ਼ਾਸਤਰੀ ਸੰਗੀਤ ਅੱਜ ਜਿਸ ਮੁਕਾਮ 'ਤੇ ਪੁੱਜਾ ਹੈ, ਉਸ 'ਚ ਨਾਮਧਾਚੀ ਸਮਾਜ ਦਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਯੋਗਦਾਨ ਹੈ। ਸੰਗੀਤ ਸੰਮੇਲਨ 'ਚ ਜਦ ਜ਼ਾਕਿਰ ਹੁਸੈਨ ਨੇ ਜਦ ਤਬਲਾ ਵਜਾਇਆ ਤਾਂ ਤਾੜੀਆਂ ਨਾਲ

ਪੰਡਾਲ ਗੂੰਜ ਉੱਠਿਆ। ਤਾਰ 'ਤੇ ਪੰਡਤ ਪੁਰਥਾਇਨ ਚੰਟਰਜੀ, ਡਰਮ 'ਤੇ ਉਸਤਾਦ ਤੋ਼ੀਕ ਕੁਰੈਸ਼ੀ, ਘੜੇ 'ਤੇ

੯%੧੧੧੧੧੬੧੬੬

'ਲ _ ਸਿੰਘ ਮਾਨ, ਸੰਤ ਜੈ ਸਿੰਘ, ਸੂਬਾ ਬਲਵਿੰਦਰ

ਵਿਦਵਾਨ ਗਿਰੀਧਰ ਉਦੰਪਾਂ ਤੇ ਸੰਗੀਤ 'ਤੇ ਹਲਦੀਪੁਰ ਦੇ ਵਿਦਵਾਨ ਵਿਜੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਨੇ ਸਾਥ (. ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਮਾਤਾ ਗੁਰਸ਼ਰਨ ਕੌਰ, ਸੰਤ |

ਜਰਤਾਰ ਸਿੰਘ, ਵਿਧਾਇਕ ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ॥[॥ [[।

ਮੁੰਡੀਆਂ, ਸੇਵਕ ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ, ਸੋਵਕ ਆਸਾ

ਸਿੰਘਤੇ ਪੂੱਸਸਕੱਤਰਲਖਵੀਰ ਸਿੰਘ ਬੰਦੇਵਾਲ £- |

ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਸਨ। ਅਜ ਕਜਰ ਅਨ)

ਰੇ ਕੇ ਤੜਲੀ ਲੀ ਤੱ ਟਾਤਰਦਭ

#ੀ ਗ਼ੋਗੀਂ ਗਸੱਲੋਕ ਸੱ ਗਨਗੂਟਾ ਸੀ ਟਸ/ਦੈਂਲ ਗੋ ਸ਼ਹਜ਼ਟ ਥਲਾੰਜ ਧੱਧਸ਼ੀ ਟੰਗਹਜ ਹਹਗੇਟ

ਧਠ੍ਹਗ ਰਿਗ੍ਰਬਗ ਤਦਗ਼ਰ ਗ਼ਕਿਟ ਲੂਬੈਜ ਗੀ ਰਫਲੇ ਧਦ ਧਿਦਕੀ ਰੰਗਕਿਗੇਂ ਗੇ ਗੰਗ ਲਗ

2

ਦਰ ਸੀ

[---

ਗੀ ਫ੍ਰਗ ਬੇ ਰੂਗਿਗ ਲੇ [ ਹਾ [॥ =੬=<-<(<< ਇੰ, ਯਥੇਗ =ਜੂਕ/ਤਸੰਕੀਧ 4 (ਗ੧) ਕਯੋਕਕ ਮੋ ਤਬਰੈਧਰ ਕਰ ਪੈਕ (ਨ) ਜਕ ਮੈਂ ਰਹਜੇ

ਗਰਜ 20 ਧਜਰਹੀ- ਜਜ, 'ਿਜ, ਭੁਸ, ਬੜੂ, ਧੱਜੋਰ ਕੇ ਯਥ ਤਬ '੍ਸ ਕਿਯੂਕਗ ਤਰਕ -ਕਕਿਨ ਕਟ ਪਕੜ ਧੈਣਜੀ, ਤਕ ਉਜੀਕ ਕ੍ਰੰਜੀ, ਕਿਜ਼ਗਕ ਜਿਹੀਬਟ ਫਾਰ, ਧੱਗਰ ਜਲਵੀੂ ਕਿਰ ਰਬ ਸਜ ਕਨਗ-ਤਜਸਗਸੇ ਕੇਸ ਕਿਗ ਜੇ ਯਹ ਧਬਕ ਕੱਥ-ਯ ਜਧ। ਵਕ ਐੰ ਰਕਜ, ਬਿ, ਫਸ 'ਗ, ਕੱ ਜੋ ਤਜਕਕਰ ਜੀ ਕਗ ਯ। ਜਿਗ ਕੀ ਗੜ੍ਹਕਟ ਜੇ ਜ਼ ਜਲ ਹੁੰ ਗੀ ਬ। ਤੁਗ ਜੇ ਤੂਕਿਜ ਕੇ ਕਕੋ-ੰਕੋ ਸੈਂ ਐਚ. ਥੀ ਜੈਗੀ ਯਫਿਕ ਸੈ ਫਕਗੇਂ ਕਾਗ ਕੇ ਸਰ ਥਰ ਜੂਨ ਘੀ ਗਸ ਜਿ ਤੀ ਕੇ 207 ਜੈਜੀ ਯਦਿਕ ਸੈ ਤਰਕ ਸੂ ਕਣੂਰ _ਯੁਜਕੁ ਕਟ ਕਟ ਟ। ਜਯੋਜਕ ਸੌ ਅਗ ਜਗ ਕੀ ਯਸਕਿਗ ਜਗ ਦਯ ਕਿਜਗ ਦ। =ਰਨੂਟ ਤਨਕੰਗ _ੂਕਜਜ ਕੰਨ, ਯਰ ਕਕਗਜ ਵਿਫ, ਪੰਕਸੀ ਧਗੈਰ ਬਸਜਕ ਕਜ। ਥੱਗੈਰ 'ਕਿਥ ਕਰ ਸੈਰਰਗੇ ਕੇ ਕਿਯਕਲ ਰੋਜ ਸਰੱਫਕ, _ਬੇਕਲ `ਯਯੋਜਜ ਕੀ ਯਾਕਥਗ ਯਰ੍ਨ ਤਰਧ ਕਰ ਕੌਰ ਥੇ। ਤਰੀ ਜਫ ਜੀ ਯਰਨੂਨ __ਕਜਗਸ ਕਿੱਠ, ਕਲ ਤਜ ਪਿੱਟ ਿੱਠ ਕੀ ਕੇ ੀ। ਕੀ ਜੈਸੀ ਕਵਿਕ ਸੋ ਕੈਥ ਟੀ ਜਬਕ ਟੇਰੋ_ ਯਜ, ਯੱਰ ਕਕ ਕਿੱਠ, ਯਰਕ ਕਰਕਿਲ ਗਜ ਗਰ ਕੋ ਸਫ਼ਸ ਸੋ ਜੇ ਜੰ. ਚੌਜ _ਜ਼ੰਥਕ _ਯਯਕੀਨ 'ਯੰਧਣ ਕਰਜਗਜੋ ਤੇ ਕਾਲੀ ਗਗਕਹ ਕ।

7. ਯਕ੍ੂ ਫੋਰ ਧਰ ਰਸ੍ਰਸਗ ਤਰਗਰ ਗਰਿਕ ਲੂਹੈਰ।

ਕਸਕੀਰ ਕਿੱਠ ਤੀ ਯਟੈਕ ਕਬਯ ਕਰੇ ਥੇ, ਕਿ ਲਵ ਕਸਾਬਨੈ ਜਿਯ ਕੇ ਕਯੇ ਕੇ ਜੇ ਸਰ ਕੀ ਯੂਥ ਤਜਰ। ਤਜਕੀ

ਤੇ ਨੌਜਿੰਠ ਗ੍ਰੱਪਿਧਜ 'ਮਵਕਵ 21-02-2023 ਵਗਦਰਨਟ

`ਜ਼ਜਗੂਲ ਗਸ ਸਿੱਠ ਕੇ; ਜਕਗਯ ਧਕੰ ਧ੨ ਸੀ ਯੈਗੀ ਯਫ਼ਿਕ ਸੌ ਧਲੂੰਜੇ ਧਰੀ ਜਕਜ ਕਰਕ; ਗਜ ਗਨਧਵ ਧਟ ਗ਼ਜੇ ਗਯੇ ਅਧਹਜੇ ਜ੍ਰਜਜੇ ਹੇ ਜਿਹ ਸਤਰ੍ਰਟ ਐਝੀ ਰਸਹੇ ਠੇਂ, ਹੇ ਤਗਧ ਜਿਮ; ਦੋ : ਗ਼ਰਿਸ

ਅਲ ਗ੍ਰਭ|ਨੁੰਮਿਗਯ

ਗ਼ਲਗੀਧ ਜੌਸੀਰ..ਗ਼ਸਗਹੈ ਜਗਤ ਹਮੈ ਸਲਗਧ੍ਰਗ ਠੇਜ ਲੇ

| ਯੋਸਗਨ ਕੇ ਯਜਗੂਨ ਹਸ ਜਰ ਕੇ 207ਕੋਂ ਬਕ ਧਕੰ ਧ: ਮੈਸੀ ਯਚਿਕ

ਬੇਂ ਧੰਗੈਜ ਯਾਯੇਜਕ ਸੈਂ ਗਿਕਜ ਕਜਕੇ ਬਲੂੰਬੇ ਧੈ। ਜਜਕਜ ਕੇ ਗਜ ਕਨਜ ਥੇ ਕੁਝ ਗਜਂ ਕੇ ਧਨ ਜਗ ਕੇ ਕਕਕ ਸੈਂ ਕਕਿਕ ਜੂਕੈਜ ਜੇ ਕਗ਼ ਗਿ ਗੇ ਜਾਵੇ ਧੱਕ ੨ਜੀਂ ਗੇ ਤਜ ਯੂਤੇ ਕਕੋਂ ਨੈ। 3ਗਬਜੇ ਕੇ ਯਜੇਸ ਜਜੀਂ ਕਰ

: ਸਕਗ ਦੇਸ ਗਜੇਯੂਤਜੇ ਕੇ ਕਿ ਵਧ ਠੌਗਕ ਕਕਿਕ ਨੂਸੈਕ ਕੇ ਕਲ ਕਿ

ਬੱਜਰ ਲਕਜੇ ਤਨ ਦੈ। ਤ-ਗੈਂਜੇ ਕਜ਼ ਕਿ ਤਧਜੇ ਧਿਜ ਯੇ ਕਹਾਜੀ ਕੂ੍ਜ਼ ਧੀਬ

ੈ। ਤ-ਗੇਜੇ ਕਗ ਕਿ ਗੇ ਬਹਜੇ ਕਲ਼ਂ ਲੂ ਕਜਰ ਬੇ ਕੇ ਗਕ ਯਕਿਕਗਰ ਸੋਂ ੈ। ਤਵਰਫ਼ ਕਸ ਫੂਸੈਕ ਕੇ ਕਗ ਕਿ ਸੀ ਧੈਗੀ ਯਜ਼ਿਕ ਤਜ ਸੂਜੇ ਕਲੂਰ ਤਗ਼ਜੇ ਕ਼ ਕਿ ਕਿਸ ਜਕਜਟ ਧਜਗੂਨ ਕਗਕੀਜ ਧਿੱਲ ਜੀ ਵੇਜੋ ਬੇ, ਤੀ ਜਲ ਕਰੰਗਜ ਯਜਗੂਨ ਤਨ੍ਧ ਸਿੱਲ ਸੀ `ਤਕਥੇ ਕਜਜੇ ਜੈ। ਤਾਯੇਂਜੇ ਕਲ ਕਿ ਵਵਟਕੀਧ ਧੰਗੀਜ ਤਗਯ ਕਿਸ ਸੂਕਗਸ 'ਧ ਕਗਹੰਕ ਵੈ, ਕਫ ਗਸਯਹੈ ਜਗਤ ਕਰੈ ਗ੍ਕ ਸਫੂਗ ਕੇਜ ਜੈ।

: 1105581115 (8003. ੧016 12315

1 1055301013)5 ੧80੩ &੧ 81800 5800 01 ॥000089

1੧0੬5 ੧੬੪5 ੧ਇ%੦੧%

1,00103308:1312131130500 231111055311101) 1001108₹% ॥70110€0 3੧ 010 83181 $3101110- 1811" 07੬310560 3੧ 11101 58100 -- 00 ॥080- 0੫੩7੧੬੧5 01 012 14810011811 5€੦( -- ੧0 0182 018207011111018111111931₹ 01 148100118211€- 1181005 1੬301 1੧੩੧੧ $10£1. ਸ0558111 ੧੩੪ ੧੬100101 0੯ 8(11030 1108₹% 511੬੩.

ਸ਼ਧ੩੪੩੧॥ 5੩1੧ 1੧੬ ੧੧ 81੧੪੧5 10੯੯0 ੮₹151- 013੬ 8੧੩੩੧ 9੩10੧

ਸਤਿਗੁਰੂ ਰਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਜਨਮ ਦਿਹਾੜੇ 'ਤੇ ਸੋਗੀਤ ਸੇਨਨ

ਗਰਗ ਤਹ ਵਲ ਜਰ ਹੀ ਨਮੀ ਭਨ ਇਹ ਧੋਗਟਨਜਜਿਰ ਹੀਨ

ਸਜ ਜਿ ਮਤ ਅਤੇ ਹਾਜ਼ਰ ਨਾਮਧਾਰੀ ਸੰਗਤਾਂ। __. ਰਾ

ਲੁਧਿਆਣਾ, 20 ਫਰਵਰੀ (ਕਵਿਤਾ _ਸਤਿਗੁਰੂ ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਜਿ ਸੋਗੀਤ ਖੁਲਰ)-ਜੋਗ-ਏ-ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਮੋਢੀ ਨਾ (੮ ਅਰ -ਜਾਕਿਟ ਤਾ ਵੀ (6 ਰਲ ਇਕਾ ਵਨ ਲਵਰਤਨ ਲਹਿਰ ਦੇ ਬਾਨੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮੌਜੂਦਾ ਸਤਿਗੁਰ ਉਦੋ ਸੰਘ ਜੀ ਵੀ ਉਸੇ ਅਕਾਸ਼ ਤਾੜੀਆਂ ਨਾਲ ਗਜ ਉਠਿਆ। ਸੰਘ, ਵਿਧਾਇਕ ਹਰਦੀਪ ਰਾਮ ਸਿੰਘ ਦੇ 207ਵੇਂ ਜਨਮ ਦਿਹਾੜੇ 'ਤੇ _ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਨਿਵਾਜਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੌਸਿਆ ` ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਸਿਤਾਰ ਤੋਂ ਪੰਡਤ ਪੁਰਬਾਇਨ _ਮੰਡੀਆ, ਸ਼ੋਵਕ ਕਰਤਾਰ /ਸੌਘ, ਸੇਵਕ ਸੀ (0੯੭੬4 ੬੫4 ੬੬੫੨੬ ਕਿ ਔਜ਼ਕਲੂ ਸ਼ਾਸਤਰੀ _ਸੋਗੀਤ_ ਜਿਸ _ਚੈਟਰਜੀ, ਡਰੈਮ `ਤੇ ਉਸਤਾਦ. 'ਤੌਡੀਕ _ ਆਲਾ /#ੰਘ' ਮਾਨ, ਮੌਤ ਜੇ #<, ੭ਵਾ 4; ੬੭੪. ਸਾਹਿਬ_ ਮੁਕਾਮ ਤੋ ਪਹੁੰਚ _ਢੁਕਾ _ਹੈ_ਉਸਦੀ ਕਰੈਸ਼ੀ, 'ਘੜੇ _ਤੋ ਦਾਵਾਨ_ਿਗੀਧਰ__ ਬਲਾਂਦਲ 6 ਆਣੇ £ਦ=ਦ ਪਾਉ ਨਨ ਬਰਵਾਇ ਨਾਮਧਾਰੀ ਸ਼ਮਾਂਜ ਦੀ ਅਹਿਮ ਦੇਣ ਹੈ।- ਉਡੌਪਾ, ਸੈਗੀਤ` ਹਲੁੰਦੀਪੁਰ ਤੋਂ 'ਜੀ ਲਖਵੀਰ ਬੰਦੇਵਾਲ ਮੇਜੂਦ ਸਨ।

ਗਿਆ ਜਿਸ਼ 'ਚ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ

ਵਿ ।ਤਿਜੀਸਰ ਮਰ ਭਸ ਟਿਗ |ਕੇ ਜੈ ਮਰ ਭਾਨ

ਲੁਧਿਆਣਾ, 20 ਫ਼ਰਵਰੀ _ (ਕਵਿਤਾ ਮੁਕਾਬਲਾ, ਅਖਾਣ ਤੇ ਮੁਹਾਵਰੇ ਭਰਪੂਰ ਮਾਂੜ-ਭਾਸਾ ਮੇਲੇ ਦੇ ਸੌਯੋਜਕ ਤਰਲੋਚਨ ਲੋਚੀ ਤੇ ਸਹਿ ਸੰਯੋਜਕ ਡਾ. ਗੁਰਚਰਨ ਕੌਰ ਕੋਚਰ

ਰਿ ਕੇ ਕਰਵਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੌਸਿਆ ਕਿ ਲਗਭਗ 20 ਕਾਲਜਾਂ ਵਲੋਂ

ਹੈ। ਫਰਵਗੇ ਦਿਨ ਦੱਸਿਆ ਜਿ ਉਪਰੋਕਤ 8 ਮੁਕਾਬਲਿਆਂ ਦੇ ਵਸ ਪੰਜਾਬੀ ਮਾਤ-ਭਾਸ਼ਾ ਮੋਲੇ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬੀ ਮਾਤ ਭਾਸ਼ਾ ਮੇਲਾ 217 ਦਾ ਤਾਦਿਆਦਾ ` ਸ਼ਿਰਕਤ ਕਰਨ ਦੀ ਅਗਾਊਂ ਪੁਵਾਨਗੀ

ਸਤਿਗੁਰੂ ਰਾਮਸਿੰਘ ਦੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪੁਰਬ ਮੌਕੇ ਸੰਗੀਤ ਸੰਮੇਲਨ

ਅਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਮੋਢੀ ਨਾ ਮਿਲਵਰਤਨ ਲਹਿਰ ਦੇ 'ਬਾਨੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਰਾਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ 207ਵੇਂ 2 ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪੁਰਬ ਮੌਕੇ ਨਾਮਧਾਰੀ ਮੁਖੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਉਦੈ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ 'ਚ ਸ੍ਰੀ ਭੈਟੀ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਸੰਗੀਤ ਸੰਮੇਲਨ ਹੋਇਆ, ਜਿਸ

ਜੱ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਕਨੇਕੋਨੇ 'ਚ ` ਨ। ਇਸ ਸਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸ਼ਾਸਤਰੀ

ਦਿ ਅਹਿਮ 01 ਦੁ ਜਦ ਜਰ , # ) (ਆ ਨਨੇਜਦ ਤਬਲਾ ਵਜਾਇਆ ਤਾਂ ਤਾੜੀਆਂ ਨਾਲ _ ਮੁੰਡੀਆਂ, ਦਿ (2 ਉਵ ਸਿਤ ਹੈਸਤਤਰਲਖਦੀਸਿੰਘਖਦਵਨ ਹੈ ਦੀ ਸਰਦ ਅਗ ਜੀ

੭੧੧੧੪ 44 444 ਕਰਦੇ ` ਡਰ 'ਤੇ ਉਸਤਾਦ ਤਫ਼ਕ ਕੁਰਸੀ, ੜੇ 'ਤੇ ਦੀ ਮੌਰੂਦ ਸਨ। €੧% & 1 ਗਿ 0੦ ਟੇ &੦ €ਊ

02-2023

ਜ੍ਰਧਿਧਜ 'ਵਕਵ 21

ਜ਼ਜਸੂਨ ਹਸ ਜਿੱਛ ਹੇ 207ਹੇਂ ਜਧਜਜ਼ ਧਹੰਧ; ਪੀ ਮੇਗੀ ਗਠਿਕ ਮੇਂ ਧੌੰਸੀਹ ਜਗੇਜਜ ਸੇਂ ਧੜੂੰਧੇ ਛਗਗੇਂ ਜੰਗੀ ਜੇਸੀ

ਬਹਮੂਲ

ਹਮ

ਥਲਗੇਂ ਜੇ ਜੀ ਗਫਿਟ

ਜਰ

ਜਾਤਾ

15 811 ਸਿ 10

ਨਲ 1800

॥॥॥॥

ਵੇ 10 ਰਿ

4 ਭਿ ਉਤ

ਸ਼ਾਸਤਰੀ ਗੀਤ ਨੁੰਪ੍ਵੁੱਲਿਤ ਕਰਨ 'ਚਨਾਮਧਾਰੀ ਸਮਾਜ ਦਾ ਅਹਿਮ ਯੋਗਦਾਨ : ਜ਼ਾਕਿਰ ਹੁਸੈਨ

ਲੁਧਿਆਣਾ, 20 ਫਰਵਰੀ (ਜ. )- ਜੰਗ-ਏ-ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਮੋਢੀ ਨਾ-ਮਿਲਵਰਤਨ ਲਹਿਰ ਦੇ ਬਾਨੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਰਾਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ 207ਵੇਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪੁਰਬ 'ਤੇ ਨਾਮਧਾਰੀ ਮੁਖੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਉਦੇ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ 'ਚ ਭੈਣੀ

-ਪਵਿੱ

ਸਤਿਗੁਰੂ ਰਾਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਪਰਕਾਸ਼ ਪੁਰਬ 'ਤੇ ਸੈਗੀਤ ਸੈਮੇਲਨ ਆਯੋਜਿਤ

ਮਾ ਕੌਨ ਕਰਦੇ ਅੰਤਗੁਰੂ ਉਦੇ (ਸੰਘ ਜਨ. ਗਰਾਮ ਪੰਸ਼ ਕਰਦ ਸ਼ਾਕਿਰ ਨਨ ਤੌ ਸਾਬੀ ਅਤ (ਰੰਨਨੁ ਹਾਜ਼ਰ ਮਜਤ/

`ਚ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 'ਚ ਸੈਗੀਤ ਪ੍ਰੇਮੀਆਂ ਨੇ ਭਾਗ ਲਿਆ।

ਸੈਗੀਤ ਸੈਮਲੇਨ ਦੀ ਆਰੋਭਤਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਉਦੇ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਸਗ੍ਹਾ ਰੌਸ਼ਨ ਕਰ ਕੇ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਆਖਿਆ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਉਚਾਰਨ ਰਾਗਾਂ 'ਚ ਕੀਤਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਬਚਨ ਕਰਿਆ ਕਰਦੇ ਸਨ ਕਿ ਹਰੇਕ ਨਾਮਧਾਰੀ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਦੇ ਬੱਚੇ `ਚੋਂ ਸੈਗੀਤ ਦੀ ਖੁਸ਼ਬੂ ਆਵੇਂ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਸਦਕਾ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਕੌਨੇ-ਕੋਨੇ 'ਚ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਨਾਮਧਾਰੀ ਬੱਚੇ ਸੈਗੀਤ ਦੀ ਖੁਸ਼ਬੂ ਵੇਡ ਰਹੇ ਹਨ।

ਉਸਤਾਦ ਜ਼ਾਕਿਰ ਹੁਸੈਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਸ੍ਰੀ ਭੈਣੀ ਸਾਹਿਬ ਕੇ ਬਹੁਤ ਸਕੂਨ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੈਗੀਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਦਿੰਦੇ ਸਨ, ਮੌਜੂਦਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਉਦੇ ਸਿੰਘ ਜੀ ਵੀ

ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਨਿਵਾਜ਼ਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੱਜ ਸ਼ਾਸਤਰੀ ਸੈਗੀਤ ਜਿਸ ਮੁਕਾਮ 'ਤੇ

ਹਲਦੀਪੁਰ ਤੇ ਵਿਜੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਨੇ ਸਾਥ ਦਿੱਤਾ।

ਇਸ ਮੌਕੇ ਮਾਤਾ ਗੁਰਸ਼ਰਨ ਕੌਰ ਜੀ, ਸੈਤ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ, ਵਿਧਾਇਕ ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਮੂੰਡੀਆ,ਸੇਵਕ ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ,ਸੇਵਕ ਆਸਾ ਸਿੰਘ ਮਾਨ, ਸੌਤ ਜੈ ਸਿੰਘ, ਸੂਬਾ ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਤੇ ਪਰਸ ਸਕੱਤਰ ਲਖਵੀਰ ਬੱਦੋਵਾਲ ਮੋਜੂਦ ਸਨ।